КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ТРОПІЧНИХ ХВОРОБ

У 1968 р. на базі кафедри епідеміології, що була заснована в 1937 році академіком М.М. Соловйовим,  була створена єдина в Україні клінічна кафедра медичної паразитології. Першим її завідувачем була обрана доктор медичних наук, професор Р. Г. Лукшина — вихованка одного з ведучих паразитологів країни професора Є. С. Шульмана. Відтоді на кафедрі були организовані цикли з клінічної паразитології для лікарів-терапевтів, педіатрів, інфекціоністів і інших спеціальностей, цикли з лабораторної діагностики паразитарних хвороб для лікарів-лаборантів. За роки діяльності (до 1993 р.), коли кафедра була самостійною, тільки на основних циклах було підготовлено більше 5 тисяч фахівців.

У 2001 році кафедра медичної паразитології і тропічних хвороб була відновлена як єдина в Україні. На теперішній час кафедрою завідує доктор медичних наук, професор К.І.Бодня.

  На кафедрі в різні роки працювали: доцент І.К. Москаленко, кандидати медичних наук В.Н. Павлова, В.А. Коробова, В.І. Ковальов, В.С. Гусакова, Н.С. Прудкіна, старший викладач Г.І. Наглова та інші, які внесли істотний вклад у розвиток вітчизняної медичної паразитології.

Професорсько-викладацький склад кафедри на даний час: завідувач кафедри - доктор медичних наук, професор Бодня Катерина Ігорівна (декан медико-профілактичного факультету), має вищу категорію, доцент - кандидат медичних наук Л.В. Холтобіна, старші викладачі - К.І. Колесник, Л.В. Газзаві, асистенти – Т.А. Велієва, В.Б. Мироненко, К.В. Савицька.

Бази кафедри — Обласна клінічна інфекційна лікарня м. Харкова (ОКІЛ), Обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня м. Харкова (ОКДІЛ) і Обласна санітарно-епідеміологічна станція м. Харкова. Робота з ними здійснюється на договірній основі і дає можливість максимально наблизити навчальний процес до реальних умов.

Кафедра медичної паразитології та тропічних хвороб ХМАПО має у своєму використанні такі учбові приміщення в Обласній клінічній інфекційній лікарні: лекційних аудиторій - 2, учбових кімнат - 1, учбових лабораторій - 1, наукова лабораторія - 1, кабінет професора - 1, асистентська - 1 (разом 132 кв. м)

На базі Обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні кафедра медичної паразитології та тропічних хвороб має в своєму використанні  1 учбову кімнату - доцентську (площа - 6 кв. м).

В обох клініках є клінічна і біохімічна лабораторії, що виконують необхідний комплекс клініко-біохімічних досліджень, кабінети функціональної діагностики, ендоскопічний та рентгенологічний кабінети, кабінети ультразвукової діагностики.

До 15% ліжкового фонду кафедра використовує для госпіталізації хворих, необхідних для навчального процесу і виконання наукової роботи.

Матеріально-технічне забезпечення учбового процесу: бінокуляри - 19, люмінісцентний мікроскоп - 1, мікроскопи - 31, міні-схеми - 1. У навчальному процесі широко використовується демонстраційний матеріал - більше 410 таблиць, близько 160 слайдів, кіно- і мультимедійні презентації, 300 макро- і 1500 мікропрепаратів, більше 2000 компьютерних тестів..

На теперішній час на кафедрі проводяться цикли передатестаційної підготовки та спеціалізації за фахом паразитологія, тематичного удосконалення з питань клінічної  паразитології та лабораторної діагностики паразитарних хвороб. Для лаборантів клініко-діагностичних лабораторій та лікарів лікувального профілю проводяться цикли тематичного удосконалення з усіх розділів медичної паразитології.

Для ентомологів, зоологів та біологів, що працюють в санітарно-епідеміологічних закладах, проводяться цикли тематичного удосконалення та цикли тематичного удосконалення з атестацією.

За п’ять років підготовлено 1145 курсантів при плані 1090.

Кафедра медичної паразитології є опорною зі спеціальності "паразитологія", має свідоцтво про державну реєстрацію прав на твір "Комп'ютерна програма для передатестаційних циклів і спеціалізації за фахом паразитологія", тому курсанти передатестаційних циклів мають можливість проходити підготовку як у в комп'ютерному класі академії, так і на базі кафедри. у в комп'ютерному класі академії, так і на базі кафедри.

На виконання доручення Президента України, доручення Прем'єр-Міністра України щодо розробки протоколів надання медичної допомоги та відповідно до наказу МОЗ України від 28.04.2004 року № 222/33 "Про затвердження складу робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги дорослому населенню" кафедрою медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти є основним розробником проектів галузевого класифікатору та протоколів надання медичної допомоги дорослому населенню за профілем "паразитологія".

Кафедрою медичної паразитології та тропічних хвороб розроблені проекти протоколів надання медичної допомоги хворим за профілем "паразитологія". Фахівцями кафедри проводиться розробка учбових програм, видання навчальних посібників, розробка стандартних сертифікованих методик досліджень, вирішення питань атестації лікарів, акредитації лабораторій.

 Складені та затверджені ЦМК МОЗ України 5 навчальних посібників, які широко використовуються у навчальному процесі. За 5 років на кафедрі були розроблені та затверджені програми спеціалізації, передатестаційного циклу та тематичних удосконалень.

У теперішній час, коли на кафедрі проводяться цикли для фахівців з 5 спеціальностей медико-профілактичного профілю та для лікарів лікувального профілю, на кафедрі планується інтенсифікувати роботу по запровадженню дистанційних форм навчання та положень Болонської декларації у навчальний процес.

Основні напрямки наукових досліджень на кафедрі: патогенез, клініка і лікування гельмінтозів; експериментальне і клінічне вивчення нових антигельмінтиків; питання імунітету й алергії в хворих на паразитози; епідеміологія і профілактика опісторхозу, демодекозу, ентеробіозу, лямбліозу, токсоплазмозу, токсокарозу й ін.; вплив антропогенного фактору на компоненти гнусу. Отримані нові дані впроваджуються в практичну діяльність лікувальних установ і санітарно-епідеміологічних станцій.

Співробітниками кафедри надруковано більш 400 статей в журналах та збірках.

У 2005 році при сприянні завідувача кафедри відкрита додаткова спеціальність "паразитологія, гельмінтологія" у Спеціалізованій вченій раді при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України.

В останні роки широко використовується підготовка наукових робітників із числа здобувачів практичних закладів охорони здоров'я. Відкрита аспірантура з 2003 року за спеціальністю паразитологія, гельмінтологія - 16.00.11. Заявки на аспирантуту приймаються в науковому відділі Академії.

У 2001-2005 рр. колективом кафедри медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти  була виконана науково-дослідна робота “Клініко-патогенетичні особливості паразитарних хвороб як основа діагностики та лікування” за планом науково-дослідних робіт ХМАПО і відповідно плану наукових досліджень кафедри.

В роботі було проведено комплексне дослідження, яке дозволило встановити нові та поглибити вже існуючі уявлення про особливості взаємозв’язків паразита і дефінітивного хазяїна при паразитарних хворобах. Було показано, що тривалий вплив будь-якої паразитарної інвазії може привести до активізації нервової та гормональної регуляції при збереженних адаптивних можливостях організму і може стати патогенетичною основою різних функціональних порушень і уражень при зниженні адаптивних можливостей організму хазяїна.

 За матеріалами роботи було отримано 13 авторських свідоцтв, було видано та впроваджено у практику охорони здоров'я 6 методичних рекомендацій, які затверджені МОЗ України та Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи.

 Матеріали роботи впроваджено в навчальний процес и застосовуються при читанні лекцій і проведенні семінарських та практичних занять на кафедрах Харківської медичної академії післядипломної освіти та Харківського державного медичного університету. Практичні рекомендації впроваджено в лікувальних та санітарно-епідеміологічних установах Харківської, Полтавської та інших областей України. 

За матеріалами роботи опубліковано 65 наукових праць, з них 27 - вийшли у трудах і збірках міжнародних та Українських зїздів і конференцій, опубліковано 38 статей: 19 - журнальних, 17 - у збірниках наукових праць. Подано та затверджено 4 нововведення.

Перспективним напрямком роботи кафедри є подальше вивчення порушень процесів адаптації при паразитарних інвазіях та їх корекція, розробка пропозицій для практики охорони здоров'я, подальша оптимізація учбового процесу з використанням результатів власних наукових досліджень і досягнень світової науки.

Кафедра проводить велику лікувально-діагностичну роботу в галузі медичної паразитології. Упродовж багатьох років науковці кафедри співпрацюють з фахівцями паразитологічних відділів санітарно-епідеміологічних станцій усіх областей України. Така співпраця дає можливість підвищити рівень підготовки фахівців-практиків, удосконалити систему епіднагляду за паразитарними хворобами в Україні.

Наказом МОЗ України № 579 від 15.10.1986 року на базі кафедри було створено Республіканський Центр з лікування хворих на паразитози. Кафедра під керівництвом професора К.І. Бодні проводить велику лікувально-діагностичну роботу в галузі медичної паразитології, виконує функції республіканського центру з діагностики і лікування паразитарних хвороб. Професором К.І. Боднею особисто ведеться консультативна робота, особливо з питань діагностики паразитозів, епідеміологічного аналізу та інших актуальних проблем.

Під керівництвом К.І. Бодні на кафедрі виконуються ряд планових науково-практичних робіт, що суттєво вплинуть на вирішення проблеми ранньої діагностики та лікування паразитарних хвороб.

Отримані нові дані впроваджуються в практичну діяльність лікувальних установ та санітарно-епідеміологічних станцій.

Як відомий вчений К.І. Бодня приймає активну участь в організації та проведенні основних кворумів лікарів – паразитологів та інших фахівців України та СНД, де виступає з доповідями.

В рстанні роки великою мірою зусиллями співробітників кафедри помітно пожвавилася робота Харківського медичного товариства паразитологів. Професор К.І. Бодня є головою товариства паразитологів Харківської області та вченим секретарем Президіума Харківського медичного товариства.

Колектив кафедри запрошує лікарів України, а також інших країн опанувати спеціальність "Паразитологія" та підвищита кваліфікацію з гарантовано високою якістю отриманих даних.